Wanneer u zich inschrijft voor één of meerdere opleidingen en/of trainingen van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden:

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle door en/of aan ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en alle door ons te verrichten diensten zijn uitsluitend onze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 De toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden wordt hiermede uitdrukkelijk en in alle gevallen van de hand gewezen, ook indien u naar die voorwaarden verwijst in een tot ons gericht verzoek tot uitbrengen van een aanbod.
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen wij met u in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij hierna anders is aangegeven. Zij dienen bovendien als één geheel te worden opgevat.
2.2 Aanvaarding van een aanbieding geschiedt door online aanmelding door u bij ons. Aanvaarding kan eveneens per telefoon, telefax of e-mail geschieden.
Aanvaarding van een aanbieding brengt voor u met zich mee dat u de aanbieding en de daaruit voortvloeiende (betalings- of anderssoortige) verplichtingen accepteert en u derhalve ook gehouden bent deze verplichtingen na te komen. Wij zullen vervolgens een orderbevestiging aan u verzenden, behoudens in geval van een situatie als bedoeld in artikel 2.4. Het al dan niet door u hebben ontvangen van de orderbevestiging, laat uw verplichtingen als in dit artikellid aangegeven onverlet.
2.3 Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang, tijdstip, geen voorlopige bevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als voorlopige bevestiging.
2.4 Wij behouden ons het recht voor om aanmeldingen en opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
2.5 Elke overeenkomst wordt door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat u – uitsluitend ter onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door partijen te worden overeengekomen.

 

Artikel 3 Prijzen

3.1 De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en dienen inclusief BTW te worden betaald, tenzij anders aangegeven.
3.2 Prijzen gelden in Euro’s, tenzij in andere valuta uitgedrukt.

 

Artikel 4 Facturering en betaling

4.1 Facturen zullen worden verzonden naar het door u opgegeven factuuradres, hetgeen overigens uw eigen betalingsverplichting jegens ons onverlet laat.
4.2 Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de bijeenkomst. Na betaling is uw aanmelding pas definitief
4.3 Bij overschrijding van enig in de voorwaarde voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn bent u zonder nadere ingebrekestelling direct van rechtswege in verzuim. Wij zijn gerechtigd u hiervoor een herinnering te sturen. Indien u binnen 7 dagen na de verzenddatum van de herinnering niet heeft betaald, is de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie gerechtigd u een aanmaning te sturen. Indien u binnen 7 dagen na de verstuurdatum van de aanmaning niet heeft betaald, zijn wij bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling tot incasso over te gaan. Aan u zal in dat geval over de verschuldigde som een vertragingsrente in rekening worden gebracht op basis van 1,0% per maand.
4.4 Naast de hoofdsom en de vertragingsrente bent u alle kosten verschuldigd, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die door ons ter inning van onze vordering alsook ten behoeve van de bewaring van onze rechten worden gemaakt. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 112,50, vermeerderd met de verschuldigde BTW.
4.5 Onverminderd het bovenstaande zijn wij in geval van niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op u rustende verplichting gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere leveranties te staken c.q. de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, onverminderd ons recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst en onverminderd alle andere ons wettelijk toekomende rechten.
4.6 Wij zijn te allen tijde gerechtigd ook na de totstandkoming van de overeenkomst vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling van u te verlangen. Indien u daaraan niet voldoet, zijn wij gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling u toegang te ontzeggen tot de bijeenkomst c.q. de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, onverminderd ons recht op vergoeding van de schade zoals genoemd in artikel 4.5 en onverminderd alle andere ons wettelijk toekomende rechten.

 

Artikel 5 Reclames

5.1 Klachten over de aan u geleverde zaken en/of diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na datum van de bijeenkomst cq. levering schriftelijk gemotiveerd aan ons te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.
5.2 Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle aan u geleverde zaken blijven ons eigendom, doch voor uw rekening en risico, totdat alle bedragen die u verschuldigd bent voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming uwerzijds van deze of soortgelijke overeenkomst(en), waaronder begrepen rente en kosten van invordering, door u volledig zijn voldaan.
6.2 U en/of uw hulppersonen wenden alle daartoe benodigde zorg aan en nemen alle daartoe dienstige maatregelen om de in het vorige lid bedoelde zaken af te scheiden en afgescheiden te houden van de overige bij u en/of uw hulppersonen aanwezige zaken. Hiertoe zal u de in het eerste lid genoemde zaken in ieder geval afzonderlijk opslaan en/of merken, op een zodanige manier dat deze voor derden duidelijk zijn te herkennen als ons eigendom. U bent gehouden aan ons of aan onze gevolmachtigde te allen tijde vrije toegang te verlenen tot de ruimten waarin de door ons geleverde zaken zich bevinden.
6.3 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op u is overgegaan, is het u niet toegestaan de zaken te verwerken, buiten uw feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren.
6.4 U bent gehouden derden die zich op de door ons geleverde zaken willen verhalen te wijzen op ons eigendomsrecht. Voorts bent u gehouden ons vervolgens onverwijld op de hoogte te stellen.
6.5 Indien u tekortschiet in de nakoming van uw verplichtingen of, indien wij goede grond hebben te vrezen dat u in uw verplichtingen tekort zal schieten, kunnen wij het door ons gemaakte eigendomsvoorbehoud inroepen.
6.6 Indien wij een beroep doen op het door ons gemaakte eigendomsvoorbehoud, bent u verplicht desgevraagd onmiddellijk en kosteloos de geleverde zaken in onze feitelijke macht te brengen.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendom

7.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde, tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen, documenten en zaken, alsmede voorbereidend materiaal daarvan (tezamen te noemen: “Informatie”) berusten uitsluitend bij ons of onze licentiegevers.
7.2 U verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk aan u worden toegekend. De eigendom van de in lid 1 genoemde informatie blijft onvervreemdbaar bij ons, doch voor uw rekening en risico. Het bepaalde in artikel 6.2 tot en met 6.6 van deze algemene voorwaarden is eveneens van toepassing ten aanzien van de Informatie.
7.3 Het is u niet toegestaan de Informatie ter beschikking te stellen aan derden, te verveelvoudigen of daarvan kopieën te (laten) vervaardigen, tenzij en voor zover wij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming hebben verleend.

 

Artikel 8 Inbreuk op rechten van derden

8.1 Indien door een bevoegde rechter in een rechtsgeding tegen ons onherroepelijk wordt vastgesteld dat een door ons geleverde zaak inbreuk maakt op een recht van intellectuele of industriële eigendom van een derde, zullen wij te onzer keuze de betrokken zaak vervangen voor een product dat geen inbreuk maakt op het betreffende recht, een gebruiksrecht ter zake verwerven of u de voor dat zaak betaalde prijs terugbetalen, verminderd met een redelijke afschrijving.
8.2 In geval van vervanging of terugbetaling komt ons het recht toe de oorspronkelijk geleverde zaak terug te nemen.
8.3 Op ons rust met betrekking tot enige inbreuk op rechten van derden geen andere verplichting dan de in het eerste lid vermelde vervangings-, verwervings-, of terugbetalingverplichting.
8.4 Ingeval een opdracht wordt uitgevoerd naar ontwerp, tekeningen, specificaties of aanwijzingen, door of namens u verstrekt, garandeert u ons dat het gebruik daarvan ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermende rechten van derden en vrijwaart u ons tegen alle aanspraken verbandhoudende met gestelde inbreuken op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.

 

 

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 De totale aansprakelijkheid van ons wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade tot maximaal het bedrag van de afzonderlijk voor de betreffende zaken bedongen prijs (excl. BTW) voor zover:
– de schade direct het gevolg is van onze opzet of grove schuld of van de personen van wie wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen;
– de schade het rechtstreeks gevolg is van een aantoonbaar gebrek in de door ons geproduceerde en geleverde zaken voor zover deze niet de veiligheid bieden die men, alle omstandigheden in aanmerking genomen, daarvan mag verwachten;
– direct is veroorzaakt door de uitvoering van ingevolge de overeenkomst verrichte werkzaamheden.
9.2 Wij zijn bovendien niet aansprakelijk voor de door u geleden schade ten gevolge van redactionele en/of inhoudelijke onjuistheden en/of onvolledigheden in de door en/of namens ons geleverde zaken en/of diensten.
9.3 Voor de hiervoor omschreven schade aanvaarden wij in ieder geval geen aansprakelijkheid voor die schade waartegen wij niet verzekerd zijn en op grond van de in de branche geldende gebruiken ook niet verzekerd hadden behoeven te zijn. Voorts zal onze totale aansprakelijkheid nooit het bedrag van euro 4.500,- in totaal per gebeurtenis te boven gaan.
9.4 Wij kunnen uitsluitend aansprakelijk gehouden worden voor die (in)directe schade waarvoor wij in deze voorwaarden de aansprakelijkheid uitdrukkelijk hebben aanvaard.
9.5 U vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid die ingevolge de vorige leden van dit artikel niet bij ons berust.

 

Artikel 10 Overmacht

10.1 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, tot dat de omstandigheden die de overmacht opleveren zich niet meer voordoen.
10.2 Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, of is de uitvoering van de overeenkomst langer dan drie maanden opgeschort of zodra zeker is dat deze tenminste drie maanden zal duren dan kan elk van de partijen bij aangetekend schrijven vorderen dat de overeenkomst hetzij aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij met onmiddellijke ingang voor het betreffende deel wordt ontbonden, zonder dat partijen daarbij over en weer tot schadevergoeding gehouden zijn.
10.3 Wij zijn steeds gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de overmachtsveroorzaking of -omstandigheid is gebleken.
10.4 De partij die meent in overmacht te verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

 

Artikel 11 Ontbinding

11.1  Indien u:
– in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of gedeelte van uw eigendommen wordt gelegd;
– (bij een natuurlijk persoon) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
– uit kracht van de wet of overeenkomst op u rustende verplichtingen niet dan wel niet behoorlijk nakomt;
– een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn niet heeft voldaan dan wel niet voldoet aan ons verzoek tot vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling op grond van artikel 4.6 van deze Algemene voorwaarden;
– overgaat tot staking of overdracht van uw bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van uw bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van uw bedrijf,
hebben wij door het enkele plaatsgrijpen van een of meerdere van deze omstandigheden het recht, de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige rechtelijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist, alsmede het recht enig bedrag verschuldigd door u uit hoofde van de met u gesloten overeenkomst terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, onverminderd ons recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst en onverminderd alle andere ons toekomende wettelijke rechten.
11.2  Indien wij ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning onze verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen, kunt u de betrokken overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van (ontbindings)schade, onverminderd de toepasselijkheid van de in deze voorwaarden opgenomen bedingen omtrent het eigendomsvoorbehoud.

 

Artikel 12 Annulering

12.1 Voorafgaand aan de aanvang van een training heeft u het recht de betreffende training te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. De geplande aanvangsdatum van de training geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering. In geval van annulering is de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie B.V. gerechtigd om annuleringskosten in rekening te brengen conform de volgende bepaling:
a. bij annulering tot 8 weken of langer voor aanvang van de training: € 75,- administratiekosten
b. bij annulering tussen 7 – 8 weken voor aanvang van de training: 60%
c. bij annulering tussen 5 – 6 weken voor aanvang van de training: 80%
d. bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training: 100%
12.2 Tot 1 maand voor datum van de bijeenkomst kunt u tegen een meerprijs van 15% uw deelname, uitsluitend schriftelijk, doorschuiven naar een volgende bijeenkomst. Daarna berekenen wij het volledige bedrag.
12.3 Indien de opdrachtgever een particulier is, heeft de opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een training/opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de aanmelding. Het recht om de overeenkomst op afstand te ontbinden vervalt als de aanmelding plaatsvindt binnen 14 kalenderdagen voor de startdatum.
12.4 Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de datum en de locatie voor de bijeenkomst te wijzigen of de bijeenkomst niet door te laten gaan om redenen die niet met overmacht te maken hebben (zie Artikel 10). In dit geval kunt u doorschuiven naar een volgende bijeenkomst of het reeds betaalde deelnamegeld wordt geretourneerd. Bij ziekte van een van de docenten wordt er voor een vervangende docent gezorgd. Indien dit niet mogelijk is wordt de bijeenkomst uitgesteld en verzet naar een nieuwe datum. Indien u die datum verhinderd bent, wordt het reeds betaalde deelnamegeld geretourneerd.


Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam