“Failing to plan is planning to fail”. Onder dit motto zijn in Nederland vele organisaties bezig zich te bezinnen omtrent de impact die economische en demografische ontwikkelingen zullen hebben op hun personeelsbeschikbaarheid. De Academie heeft twee trainingen op dit gebied in het najaarsprogramma. Eén speciaal gericht op management en directie en één voor consultants en beleidsmakers P&O en HR.

Het belang van SPP

Docent Gerard Evers noemt vijf belangrijke redenen om SPP te ontwikkelen en toe te passen:

1. Vergrijzing

In veel westerse landen is sprake van vergrijzing. De demografische processen leiden de komende jaren tot een naar verwachting hoge uitstroom van oudere werknemers. Het aantal jongeren dat instroomt op de arbeidsmarkt lijkt onvoldoende om deze plaatsen op te vullen. De conjuncturele “war on talent” die in de periode 2006-2008 al voelbaar was zal na 2015 bij oplopende conjunctuur en een mogelijk structurele schaarste op de arbeidsmarkt worden versterkt.

2. Verhoogde pensioenleeftijd

Werknemers moeten langer doorwerken, straks tot 67 jaar. Hogere participatie kan alleen worden bereikt wanneer deze oudere werknemers (en ook hun jongere collega’s!) voldoende inzetbaar zijn, vitaal en productief in relatie tot hun loonkosten. SPP brengt de mogelijke risico’s in beeld.

3. Schommelingen in afzet en productie

Organisaties worden geconfronteerd met snelle schommelingen in afzet en productie en voelen de behoefte aan een flexibele schil. Tegelijkertijd wordt het binden en boeien van vaste medewerkers een grote uitdaging. Het goed kunnen inschatten van de verwachte personeelsbehoefte is daarbij van duidelijk belang.

4. Kwalitatief goed personeel wordt schaars

De kwaliteit van personeel zal een belangrijke concurrentiefactor worden. Het gaat niet alleen om “handjes” maar ook om “hersens” en betrokkenheid. Het inventariseren van de kwaliteit van het huidige, toekomstige en gewenste personeelsbestand is een essentieel onderdeel van HRM.

5. Afstemming personeelsbeleid

Afstemmen van losse onderdelen en instrumenten van personeelsbeleid, zoals mobiliteit, opleiden, beloning en performance management tot één samenhangend en consistent kader is nodig om suboptimalisatie tegen te gaan. SPP biedt een dergelijk kader.

SPP staat hoog op de HR-agenda

En dat is terecht. De faalkosten van onzorgvuldige personeelsplanning zijn namelijk evident.

  • Een tekort aan personeel leidt tot omzet- en productieverliezen.
  • Leegloop en boventalligheid kennen ook een hoog prijskaartje.
  • Onvoldoende kwaliteit heeft behoorlijke impact op operationele resultaten.

De Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie biedt twee afzonderlijke expertclasses Strategische personeelsplanning (SPP), gericht op twee doelgroepen.

SPP voor Adviseurs en beleidsmakers P&O, HR en SPP

Speciaal voor deze doelgroep vindt op dinsdag 9 oktober de praktische expertclass Strategische personeelsplanning plaats. U leert hoe en met welke technieken en tools u een strategisch personeelsplan formuleert, inclusief scenario's en keuzemogelijkheden.U krijgt inzicht in de arbeidsbehoefte op korte en langere termijn en in de beschikbare capaciteit op de arbeidsmarkt. De training is zeer interactief, met veel praktische oefeningen en waardevolle achtergrondinformatie in de werkmap. Lees hier meer over de training of download de informatie.

SPP voor HR-, recruitmentmanagers en directie

Specifiek voor managers vindt op 30 oktober een experclass plaats. Deze training geeft u handvatten om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt door te vertalen naar kansen en bedreigingen, zodat u op directieniveau in staat bent controle uit te oefenen op en sturing te geven aan inkoop en management van arbeid. U krijgt inzicht in modellen die het beste inzicht geven in de vlootschouw, van instroom, doorstroom en uitstroom tot en met talentmanagement, scenarioplanning en personele samenstelling. Ook strategische onderwerpen als Recruitment Process Outsourcing (RPO), Managed Service Providers (MSP) en Inleen- en flexmanagement worden behandeld. Leer hier meer over de expertclass.